fbpx

Talentide värbamine

 

 talentide juhtimineIgas organisatsioonis on ametikohti ja inimesi, kes on tulemuste seisukohalt võtmetähtsusega. Oskus neid talente juhtida, annab võimaluse saavutada rohkem.

Talentide juhtimine saab alguse õigete või parima sobivusega inimeste tööle võtmisest ehk värbamisest ja valikust. Selle juures on oluline täpselt teada, milliste oskuste ja omadustega inimest vajatakse ja otsima asutakse ehk vaja on luua ametikohaprofiil, mis hõlmaks lisaks oskustele ja tööalaseid isikuomadusi.

Tööle asudes on enamasti inimeste  motivatsioon kõrge, kuid ajapikku inimeste motivatsioonitase muutub. Teades, mis on need aspektid, mis hoiavad soovi head tööd teha kõrgel, on võimalik ilma rahalise tasuta panna inimesi siiski andma endast parima.

Töötulemuste seisukohast on inimeste jaoks oluline, et nad teaksid, mida nendelt oodatakse. Üks võimalus selleks on ametijuhendite ja kompetentsimudelit loomine.

Töötajate tulemuslikkust vähendab ka tööstress ja läbipõlemine ning mille tagajärgedega on kindlasti vajalik tegeleda, et inimene saaks uuesti anda endast parima.

Meie talentide juhtimise teenused on:

 

Inimeste värbamine ja valik

Personali värbmaine ja valimine Värbamise juures on oluline, et tööle võetav inimene vastaks eeldustele, mida täidetav ametikoht ootab. Sageli tuginetakse valikuotsusel sellele, millise hariduse on inimene omandanud või millised on olnud inimese varasemad töökogemused. Samas suuremas osas määrab inimese edukuse ära tema loomupärane sobivus sellele kohale ning seda on sageli keeruline hinnata.

Selleks, et otsus saaks tugineda konkreetsetele kriteeriumitele ka kandidaatide isiksuse  osas, kasutame LAB profile (Language and Behavior profile) meetodit, mille alusel on võimalik hinnata inimese tegutsemist ja käitumist erinevates kontekstides (sealhulgas töö kontekstis).

 

Motiveerimise võimaluste analüüs

Motiveerimise võimalused Inimesi motiveerivad kahte tüüpi stiimulid – välimised (materiaalne tasu, tunnustus jne) ja sisemised (eneseteostus, areng, muutused, väljakutsed jne). Nende kahte tüüpi motivaatorite koosmõju tulemus määrab, millise innuga inimene oma töösse panustab ning millised võivad olla oodatavad tulemused. Organisatsiooni jaoks oluliste inimeste puhul on kasulik hoida neid motiveerituna, et nad sooviksid anda endast parima ning ei kaaluks töökoha vahetamist. Erinevate inimeste motivatsiooniallikad võivad olla üsna erinevad ning paindlikkus on siinkohal oluline märksõna. Tuginedes erinevatele motivatsiooniallikate analüüsimeetoditele saame hinnata iga töötaja sisemist motiveeritust ning arendada koostöös organisatsiooni ja töötajaga viisid efektiivseks motivatsiooni tõstmiseks.

Ametikoha profiili loomine

Ametikoha profiili loomine Hakates otsima oma meeskonda uut inimest, siis on oluline teada, keda täpselt vaja on ja keda tuleb asuda otsima. Selleks on kasulik luua ametikoha profiil ehk määratleda, milliste oskuste ja omadustega inimest on organisatsiooni vaja. Profiili määratlemine jaguneb laias laastus kaheks: mida otsitav inimene peab oskama (ehk kogemused ja haridus) ning teisalt millised omadused peavad tal olema, et ta saaks sellel kohal olla organisatsioonile võimalikult kasulik (ehk iseloomuomadused ja motivatsiooniallikad).

 

 

Personali hindamissüsteemid

personali hindamine, personalihindamine, hindamissüsteem Personali hindamine on üks personalijuhtimise valdkonna tegevusi, mille alusel võetakse enamikes organisatsioonides vastu väga suure tähtsusega otsuseid. Samas sageli ei ole hindamispõhimõtted selgelt paigas või puuduvad sootuks. Organisatsioonile sobiva hindamissüsteemi loomise programm on üles ehitatud kaasavale juhtimisele tuginedes, mis tagab ühest küljest läbi erinevate arvamuste süsteemi parima võimaliku õigluse ja kvaliteedi ning teisalt suurendab süsteemi eduka ellurakendamise tõenäosust.

Loe ka “Töö kiidab tegijat” – personali hindamissüsteemi loomise programm

 

Ametijuhendid ja kompetentsimudelid

Ametijuhend, kompetentsimudel Tulemusliku töötamise eelduseks on see, et inimene teab, mida temalt oodatakse. Vastasel korral tegutseb sihitult ja ei suuda keskenduda tulemuste saavutamisele. Üheks inimeste tulemusliku juhtimise aluseks on ametijuhendite ja kompetentsimudelite olemasolu. Saame aidata luua või paremaks muuta dokumente, mis on aluseks töötajate töö korraldamisele, värbamisele, tasustamisele, motiveerimisele jne.

 

 

 

Läbipõlemine ja tööstress

Tööstress, läbiüõlemine Tööalased pinged võivad olla teatud ulatuses isegi motiveerivad, kuid kahjuks väga sageli viivad nad töötaja stressi, mis avaldab kahjulikku mõju töötulemustele. Tööstress viib alla töö kvaliteedi, tekitab keskendumisraskusi, vähendab töötajate loovust ja võimet leida häid lahendusi.

Vajadusel saame aidata kaasa stressiprobleemide lahendamisele nii üksikute töötajate seisukohast, kui ka laiemalt töökeskkonnas peituvate psühhosotsiaalsete riskifaktorite kaardistamise ning muutmisele.

Tekkis huvi mõne teenuse osas, siis kirjuta meile:

[contact-form-7 id=”34″ title=”Kontaktivorm eesti keeles”]