fbpx

“Töö kiidab tegijat”  – Personali hindamissüsteemi loomise programm

 

Personali hindamine on üks personalijuhtimise valdkonna tegevusi, mille alusel võetakse enamikes organisatsioonides vastu väga suure tähtsusega otsuseid. Samas sageli ei ole hindamispõhimõtted selgelt paigas või puuduvad sootuks. Organisatsioonile sobiva hindamissüsteemi loomise programm on üles ehitatud kaasavale juhtimisele tuginedes, mis tagab ühest küljest läbi erinevate arvamuste süsteemi parima võimaliku õigluse ja kvaliteedi ning teisalt suurendab süsteemi eduka ellurakendamise tõenäosust.

PROGRAMMI SIHTGRUPP:

Programm on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus kas praegusel hetkel puudub või kus soovitakse ümber kujundada personali hindamissüsteemi. Programmi erinevates osades kaasatakse vastavalt eesmärgile nii organisatsiooni töötajaid, juhte kui juhtkonda.

PROGRAMMI TULEMUS:

Programmi tulemuseni jõutakse organisatsiooni sees ühise arusaama ja nägemuseni, milline on just sellele organisatsioonile sobilik süsteem ning omavahelise koostöö tulemusena pannakse paika hindamispõhimõtted. Kaasamisest lähtuv süsteemi loomise protsess on omakorda hädavajalik selle edukaks ellurakendamiseks.

Hindamissüsteemi  kasutamise tulemusena on võimalik parandada organisatsiooni tulemuste juhtimisprotsesse, kasutada paremini talentide potentsiaali, leida kergema vaevaga inimeste arenguvajadusi, muuta tõhusamaks värbamisprotsesse, suurendada töötajate motivatsiooni ja pühendumust, rakendada efektiivsemalt kompetentsipõhist juhtimiskultuuri.

PROGRAMM:

Programmi tegevused võtavad olenevalt organisatsiooni võimalustest aega neli kuni kuus kuud.

  • Organisatsioonipoolsete ootuste ja vajaduste kaardistamine hindamissüsteemi osas
  • Eesmärkide, hetkesituatsiooni kaardistamine ning süsteemi kavandamise töötuba koos organisatsiooni töötajate ja juhtidega
  • Erinevaid huvigruppe esindava personali hindamissüsteemi projektimeeskonna loomine
  • Koostöös töötajatega organisatsiooni väärtuste ja soovitud kompetentside kaardistamine ning projektimeeskonnaga esialgsete kompetentsimudelite loomine
  • Esialgsete kompetentsimudelite kommunikeerimine, tagasiside kogumine ning selle alusel mudelite kujundamine
  • Organisatsioonile sobiva hindamismetoodika kujundamine ning vajalike juhendite loomine
  • Hindamissüsteemi edukaks rakendamiseks vajalike hindajate oskuste koolitamine (eesmärkide seadmine, tagasiside andmine, arenguvestluste läbiviimine, töötajate arengu toetamine jne) ja hinnatavate juhendamine
  • Valitud hindamismeetodite kasutamise juhendamine ja koolitamine
  • Konsultatsioon hindamistulemuste kasutamiseks organisatsioonis

 

PROGRAMMI KÄIGUS KASUTATAVAD MEETODID:

Organisatsiooni töötajaid kaasavad töötoad, projektimeeskonna arutelud, kohtumised, küsitlused, tagasisideankeedid, praktilised koolitused (sh. grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs), konsultatsioonid jne.