fbpx

Töötajate arendamine

arendamine Palju räägitakse sellest, et inimesi motiveerib järjest vähem raha ja järjest rohkem isiklik areng. Töötajate arendamine on kasulik nii töötajatele, kelle isiklik kompetents suureneb kui ka tööandjale, kes saab tänu sellele parema ja efektiivsema töötaja.

Töötajate arendamist tasub võtta kui investeeringut, millel on väga suur tootlus. Üheks tulemuseks on loomulikult suurenenud oskuste või teadmiste pagas, kuid teisalt suureneb töötaja ja organisatsiooni vaheline side, võib eeldada, et tõuseb töötaja pühendumus ning motivatsioon nähes ja tundes et teda väärtustatakse ning  temasse panustatakse.

Arenguvajaduste hindamiseks on vaja koos töötajaga sel teemal arutleda – üheks võimaluseks on erinevates vormides arenguvestlused. Töötajates tasub arendada neid omadusi, mille osas neil juba loomu poolest tugevad eeldused on, selleks tasub läbi viia  töötaja tugevuste analüüs. Sageli on organisatsioonis kitsaskohaks mingi konkreetse oskusteabe puudus, mida aitab lahendada koolitusvajaduste analüüsi ja koolitusplaanide loomine.

 

Meie töötajate arendamise teenused on:

Coaching

Coach, coaching

Coaching on tehnika, mis on keskendunud eesmärkide seadmisele, teadlikkuse tõstmisele, lahendusviiside leidmisele ning nendele pühendumise kasvatamisele. Sageli peitub võti inimestevahelises koostöös ja selles, et leida võimalusi, kuidas ühiselt paremaid tulemusi saavutada. Seetõttu on meie pakutavad teenused otseselt või kaudselt seotud meeskondadega.

Regulaarsete coachingu sessioonide käigus tegeletakse süvitsi ühe või soovi korral mitme  seotud teemaga. Coachingu protsessi käigus aitab coach inimesel või meeskonnal sõnastada ja jõuda tema poolt seatud eesmärkideni, juhtides läbi küsimuste teda sobilike lahenduste leidmiseni, aitab leida võimalusi takistuste ületamisel,  ning toetab pühendumise hoidmisel, et soovitud tulemused saaksid saavutatud.

Loe lähemalt: individuaalne coaching, meeskonna coaching ja grupi coaching.

Arenguvestluste läbiviimine

Arenguvestlus Traditsiooniliselt on personalijuhtimise üheks osaks arenguvestlused. Arenguvestluste osas on nii poolt kui vastuargumente, kuid viies arenguvestlusi läbi mitte ainult „linnukese“ pärast, vaid kahepoolset vastastikust kasu silmas pidades, on võimalik saada hindamatult väärtuslikku informatsiooni oma töötajatelt. Mõningatel juhtudel on kasulik kasutada välise partneri teenust arenguvestluste läbiviimiseks – pingelises sisekliimas või mõningate probleemide korral on see töötajate jaoks sageli mugavam ning organisatsiooni seisukohast tulemuslikum.

Samuti aitame luua sobivat süsteemi koos vajalike abimaterjalidega regulaarsete (arengu)vestluste pidamiseks, et aidata juhtidel saada vestluste abil väärtuslikku infot ja saada ning anda tagasisidet, suurendada usalduslikku suhtlust ning tõsta töötajate motivatsiooni.

Vaata ka meie vestluste teemalist töötuba.

 

Töötajate tugevuste analüüs

Tugevuste analüüs Inimene saavutab isiklikus arengus parimaid tulemusi tehes seda, mille osas ta juba loomupoolest tugev on. Targad juhid oskavad väga hästi ära kasutada varjatud ressursse, mis organisatsioonis inimeste tugevuste näol olemas on. Sageli polegi vajadust uue inimese palkamise järele, vaid hoopis anda võimalus arendada konkreetsemaid oskusi oma töötajates. Saame aidata analüüsida olemasolevate töötajate loomulikke tugevusi, mille arengule kaasaaitamine võimaldab avada teie töötajate peidetud ressursid.

Kui tahad rohkem teada, siis tasub tutvuda ka Alar Ojastu “Tugevustel tuginev juhtimine” e-koolitusega või meie töötajatele mõeldud “6 sammu oma tugevama Mina poole” arenguprogrammi”

 

Koolitusvajaduste kaardistamine ja koolitusplaanide koostamine

Koolitusvajadus Selleks, et tagada töö tulemuslikuks teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning teisest küljest pakkuda võimalust töötajatele eneseteostuseks ja –arenguks on oluline hinnata, millised on kitsaskohad, mida on võimalik koolituste abil lahendada. Lähtuvalt organisatsiooni eduks vajalikest kompetentsidest, saame kaardistada/hinnata koolitusvajadused ning aidata koostada võimalustele vastavad töötajate individuaalsed arenguplaanid ja koolituskavad.

 

 

 

Töötajate kompetentside ja töötulemuste hindamissüsteemide arendamine

Tulemuste analüüs Tulemuslikkuse hindamise juures on oluliseks eelduseks varasemalt püstitatud eesmärgid, mille suhtes oleks võimalik anda hinnanguid töötulemuslikkuse osas. Pakume nii töökirjelduste kui kompetentsimudelite loomist, mis saavad olla aluseks  töötaja kompetentside ning teisest küljest ka regulaarsete tulemuste hindamiseks. Iga organisatsioon on erinev, mistõttu aitame vajaduse korral välja töötada sobiliku  hindamissüsteemi, mis toetaks objektiivsete hinnangute ja seeläbi õigluse tagamist.

Siit leiad täpsemat infot hindamissüsteemi arendamise “Töö kiidab tegijat” programmi kohta.

Vaata ka teisi meie poolt pakutavaid töötajate ja meeskonna arengut toetavate töötubade kirjeldusi.

 

Soovid täpsemat infot või konsultatsiooni töötajate arendamise osas? Kirjuta meile:

[contact-form-7 id=”34″ title=”Kontaktivorm eesti keeles”]