fbpx

Organisatsioonides läbiviidavad uuringud

 

uuringVäga sageli võetakse juhtide poolt tähtsaid otsuseid vastu sisetunde põhjal. Samal ajal kui tegelikult oleks vajadus objektiivse tagasiside ja hinnangu järele.

Organisatsiooni sees läbiviidavad uuringud on võimaldavad määrata kindlaks mis toimib, mis mitte ning tugineda otsuse tegemisel saadud tagasisidele.

Samas öeldakse ka, et ei ole muuta vaja seda, mis toimib. Organisatsiooniuuringud annavad tagasisidet selle kohta, mis on hästi ja mis on tugevused, ning mille tulemusi saab kasutada organisatsiooni veelgi efektiivsemaks muutmisel ja ehk isegi konkurentsieelise suurendamiseks.

Meie teenustevalikus on eelkõige uuringud, mis on suunatud oma personalile ning mille eesmärk on kaardistada olemasolev olukord nende nägemuses.

Uuringud kujundame alati vastavalt kliendi vajadustele ning kogume infot ja analüüsime just täpselt neid aspekte, mis on esmatähtsad.

 

Meie põhivalikusse kuuluvad järgmised organisatsioonisisesed uuringud:

 

Töötajate tagasiside-uuringud

Töötajate rahulolu-uuring, organisatsiooniuuringud Töötajate rahulolu mõjutab töötajate pühendumist organisatsioonile ning töötajate soovi jääda organisatsiooni või sellest lahkuda. Kaudselt on see seotud töötajate motivatsiooni ning töötulemustega. Pakume võimalust hinnata oma töötajate rahulolu ning saada väärtuslikku tagasisidet töötaja vaatepunktist.

Lisaks pakume laia valikut erinevates teemadest jaküsimustest (näiteks: juhtimine, kommunikatsioon, koostöö, hindamine, eesmärgid jne), mille kohta tasub  regulaarselt oma töötajatelt tagasisidet koguda.

 

360 kraadi tagasiside

360-kraadi tagasiside, organisatsiooniuuringud Organisatsiooni üheks olulisemaks arengu allikaks on saadav tagasiside. Lisaks turult saadavale tagasisidele on oluline ka oma kõige lähedasemate sisemiste sihtgruppide käest saadav info, mille alusel on võimalik võtta vastu otsuseid, mis veel tõstaksid võimalusi saavutada paremaid tulemusi. 360 kraadi tagasiside põhimõtteks on, et tagasisidet valitud teema kohta kogutakse iga liikme osas kõikidelt tasanditelt ehk ülemustelt, alluvatelt, kaastöötajatelt ning võimalusel ka kootööpartneritelt ning klientidelt.

Uuringu tulemusi on võimalik kasutada sisendina nii inimeste arendamisvajaduste hindamiseks, tulemuste hindamiseks (eeldusel, et paigas on tulemusjuhtimise põhimõtted), kui tasustamissüsteemi rakendamiseks.

Organisatsioonikultuuri kaardistamine

organisatsioonikultuuri kaardistamine, uuring Organisatsioonikultuur on midagi sellist, mis eksisteerib igal juhul.  Organisatsioonikultuur hõlmab endas nii ametlikke kui mitteametlikke väärtusi, uskumusi, põhimõtteid, reegleid, harjumusi kui ka näiteks keelekasutust. See on kollektiivne väärtuste, uskumuste ja põhimõtete süsteem.  Organisatsioonikultuur võib olla eesmärkide osas nii toetav kui vastutöötav.

Organisatsioonikultuuri kaardistamine on vajalik eelkõige sellisel juhul kui juhtide visioon inimeste käitumisest ja töötajate tegelik käitumine ei lange kokku. Sellisel juhul oleks kasulik kaardistada nii soovitud kui reaalsuses toimiv ning lähtuvalt sellest on võimalik hinnata, mida on vaja teha selleks, et need võimalikult suuremas osas kokku langeksid. Samuti on infol organisatsioonikultuuri kohta väga suur väärtus siis kui organisatsiooni juht vahetub.

 

Sisekliima hindamine

sisekliima hindamine, uuring Erinevad uuringud näitavad, et organisatsiooni sisekliima ehk töökeskkonna tajumine organisatsiooni liikmete poolt, on seotud töötajate pühendumuse, rahuolu, lahkumissoovide, loovuse, innovatiivsuse ning muutusteks valmisolekuga.

Organisatsiooni sisekliima hindamine võib olla üks kõige mahukama tagasiside saamise vorm, kui soovitakse teada saada, millised on oma inimeste vajadused selleks, et suurendada võimalusi eduks. Sisekliima hindamise abil on võimalik saada tagasisidet selle kohta, kuidas personalistrateegiad ja -taktikad toimivad, mille osas nähekase vajadusi muutusteks ning millega ollakse rahul.

 

Sisekommunikatsiooni audit ja analüüs

sisekommunikatsioon uuring hindamine Informatsioonihulk, mida inimesed töö kontekstis peavad suutma töödelda, on kasvanud väga suureks ning “müra”, mis meid ümbritseb on samuti muutunud oluliselt valjemaks. Samal ajal on kommunikatsiooni roll muutunud tähtsamaks ning edu tagab see kui sõnumid jõuavad saatjalt võimalikult vähese moonutusega vastuvõtjani. Erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamine ja inimeste info vastuvõtmise eelistused võivad kombineerimisel anda väga erinevaid tulemusi.

Sisekommunikatsiooni auditi abil on võimalik selgitada välja, millistes süsteemi osades tekivad probleemid, mis takistavad organisatsiooni strateegiate ja eesmärkide täitmist. Uuringu tulemuste alusel on võimalik omakorda analüüsida, milliste aspektide muutmise tulemusena on võimalik suurendada tööefektiivsust.

 

Juhtimisstiili uuringud

juhtimisstiili uuringud Inimesed ja nende oskused teisi juhtida on erinevad. Üsna loogiline on, et häid töötajaid edutakse ning antakse neile juurde ka inimeste juhtimise ülesandeid. Paraku sageli juhtub, et töötaja on end tõestanud väga tulemusliku ja hea spetsialistina, kuid tal puuduvad loomulikud omadused teiste juhtimiseks. Sama võib juhtuda ka uue inimese toomisel organisatsiooni. Enne otsuse vastuvõtmist tasub veidi analüüsida, milline on inimese juhtimisstiil, mis võimaldab omakorda ennustada tema käitumist juhina.

Kuna juhtimisstiil on väga otseses seoses organisatsioonikultuuri ning see mõjutab teisi inimesi, siis on kasulik aeg ajalt visata objektiivne pilk juhtide põhimõtetele ning hinnata, millised on võimalused juhtimisoskuste arendamiseks.

 

Loe täiendavalt erinevat tüüpi personaliuuringutest meie blogist.

 

Tekkis huvi mõne uuringu tellimise või loomise osas, siis võta meiega ühendust:

[contact-form-7 id=”34″ title=”Kontaktivorm eesti keeles”]