juhi roll
Kristel Napritson
14 apr. 2020

Juhi roll sisemise motivatsiooni toetamisel

Iga ettevõte koosneb inimestest ning inimestest saab omakorda meeskond. Selle eest, kui hästi meeskond toimib ning milline on töötajate motivatsioon, vastutab juht. Juhi ülesanne on tundma õppida oma meeskonda ning vastavalt inimeste võimekusele suunata neid tegutsema.

Üks keerulisemaid ülesandeid on hoida oma töötajaid motiveerituna. Inimeste motivatsiooni tööd teha mõjutavad nii välised, kui ka sisemised motivaatorid. Tööandja saab pakkuda töötajale ainult väliseid motivaatoreid ning sisemised tulenevad eelkõige töötaja väärtustest. Juhi roll on sisemisi motivaatoreid sütitada.  Kuid millised on erinevad motivaatori tüübid ning kuidas aru saada, mis on töötaja sisemised motivaatorid ehk sütitajad? 

Kuidas motivaatoreid eristada?

Motivatsioon on jõud, mis meid tegutsema paneb. Igal inimesel on motivatsioon, mis tuleb seest ehk väärtustest ja motivatsioon, mis ei sõltu meist endast, kuid on oluline ehk väline motivatsioon. Sisemine ja välimine motivatsioon loovad terviku.

Herzbergi motivatsiooniteooriast lähtudes kõrvaldavad mõned tegurid rahulolematust, kuid ei tõsta motivatsiooni, neid välise motivatsiooni allikaid nimetab ta “hügieenifaktoriteks”, mille hulka kuuluvad näiteks tunnustus, keskkond, suhted juhtidega ning ka töötasu.

Meil kõigil on vaja sissetulekut, et elus toime tulla. Kuid töötasu ei ole motivaator, mis meid edasi viib, eriti praeguses seisus, kus tööandjad on sunnitud palkasid külmutama, või lausa vähendama. Sellisel juhul on eriti oluline tegeleda sisemiste motivaatorite, nii-öelda pehme poole ehk sisemiste sütitajatega. Läbi nende saab vahel kompenseerida ka väliste motivaatorite puudujääke.

Sisemine motivatsioon on otseselt või kaudselt seotud inimese väärtustega, näiteks areng, turvatunne, stabiilsus, tähenduslikkus, uudsus, põnevus või ka võimalus jälgida etteantud protsessi. Juhil on oluline roll töötaja sisemise motivatsiooni mõistmisel. Seda on võimalik kaardistada väärtussõnadega ning läbi nende on võimalik aidata inimese sisemisel motivatsioonil kasvada, suunata ja juhtida, nii töötajat, kui ka motivatsiooni. Oluline on töötaja väärtused siduda ettevõtte eesmärkidega ning paika panna ka meeskonna väärtused. Selles peitub inimeste juhtimise üks edu võti.  

Mulle meeldib juhtimisteooria, mille käigus käsitletakse ettevõttes töötavaid inimesi rongi metafooriga ehk veduri, vaguni ja piduri kaudu:

  • Pidurid on need inimesed, kes töötavad juhile vastu. Sellised töötajad on füüsiliselt kohal, kuid vaimselt mitte, nad ei ole õnnelikud, ei panusta ega anna lisaväärtust.
  • Vagunid on need inimesed, kes kaasa kulgevad ning kellel puudub sisemine motivatsioon. Nad teevad ära selle, mida neilt oodatakse, kuid rohkem ei panusta.
  • Vedurid on need töötajad, kes võtavad initsiatiivi ning on nii füüsiliselt, kui vaimselt kohal. Nemad töötavad kirega ning aitavad ettevõttel edasi liikuda.  

Et ettevõte ja meeskond oleksid jätkusuutlikud, tuleks pidurid ettevõttest välja suunata, vagunitest sisemise motivatsiooni abil teha vedurid ning vedureid toetada, et hoog maha ei lähe. Selleks, et ettevõttes oleks rohkem inimesi, kelle silmad säraksid ja kes võtaksid initsiatiivi, peab juht looma õhkkonna, kus töötajad julgeksid ennast avada.

Sisemised motivaatorid ehk sütitajad

Juhil tuleb tegeleda kõikide töötajatega, hoolimata nende tüübist. On neid, keda enda sõnul motiveerib ainult saadav rahaline tasu ning neid, kes soovivad, et tööl oleks tähendus. Et aru saada, mis inimest motiveerib, on kõige lihtsam viis seda otse küsida. Kuid üsna tavaline on, et töötaja ei ole ise teadlik, mis on tema sisemised motivaatorid või mis teda üldse motiveerib. Inimesed ongi sageli teadlikud ainult välimistest motivaatoritest. Suunates töötajad küsimustega, on võimalik kaardistada sisemise motivatsiooni tegureid.

Selleks on kõige lihtsam minna mööda kolme sammu:

  1. Kõigepealt tuleks lasta inimesel endal hinnata, milline on tema motivatsioon teha tööd, mida ta teeb või töötada ettevõttes, kus ta töötab.
  2. Sealt edasi liikuda asjade juurde, mis töötajat tõeliselt sisemiselt käivitavad ehk motiveerivad ning mida saab inimene ise teha, et oma sisemist motivatsiooni suurendada. Alustada võib sellest, millised on tegevused ja valdkonnad, mis töötajale meeldivad ning mida nende tegevuste tegemine inimesele sisemiselt annab. Sellest osast on kõige tähtsam noppida välja töötaja jaoks olulised väärtussõnad.
  3. Ning kui juba nendele küsimustele on vastused saadud, siis tuleks läbi arutada, mida töötaja ootab oma juhilt/kolleegidelt/meeskonnalt, mis toetaks tema sisemist motivatsiooni ja kuidas läbi töö saab veel täiendavalt talle elus olulisi väärtusi suurendada.

Iga inimest on võimalik motiveerida! Kuidas seda teha, saad lugeda SIIT.

Ühest vastust küsimusele, mis tegelikult motiveerib, ei olegi. Igas meeskonnas on nii motiveeritud töötajaid, kes annavad endast rohkem, kui oodatakse ning neid, kes on füüsiliselt kohal, kuid vaimselt mitte. Selleks, et hoida inimesi motiveerituna ning vältida tööstressi teket, tuleb töötajatega suhelda ja nendega pidevalt tegeleda.

Kui jääd ise hätta, võta meiega ühendust.

Seotud Postitused