stabiilne isiksusetüüp, S-isiksusetüüp, roheline isiksusetüüp, DISC, isiksusetest
Hanna Jõgi
13 dets. 2023

Erinevat isiksusetüüpi juhtide väljakutsed – stabiilne isiksusetüüp

DISC isiksusetüüpide teemaliste artiklitega oleme jõudnud S-i ehk stabiilse isiksusetüübini. Sama sarja artiklitest on võimalus lugeda D – domineeriva isiksusetüübi, I – mõjutava isiksusetüübi ja C – analüütilise isiksusetüübi kohta.

Üldjuhul S-isiksusetüüpi inimesed ei otsi ise sihilikult juhi rolli. Neile omane tagasihoidlikkus ja soov mitte tõmmata endale liigset tähelepanu võib olla põhjus, miks neid neljast isiksusetüübist ehk kõige harvem juhi positsioonil näeb.  Samas leiab nende lojaalsus ning hea läbisaamine meeskonnas märkamist ning nii avastavad ka rohelist tüüpi inimesed ennast siiski juhi ülesannetes.

S – stabiilne isiksusetüüp (roheline)

Kui domineeriv ja mõjutav isiksusetüüp on tuntavalt ekstravertsete omadustega, siis siinkohal luubi all olev stabiilne isiksusetüüp on üldjuhul introvertsem (NB! mitte ajada intorvertsust-ekstravertsust segamini suhtlemisoskusega).

S ehk stabiilne isiksusetüüp on tuntud oma lojaalsuse, tasakaalukuse ja võime poolest luua meeskonnas harmooniline õhkkond. S-de tugevusteks on usaldusväärsus, kohusetundlikkus ja hea kuulamisoskus. Nende toetus, positiivne ja rahulik suhtumine võib aidata grupis leevendada konflikte ning soodustada head meeskonnatööd. 

Väärtustades meeskonna ühtsust, on nad valmis panustama ühiste eesmärkide saavutamisse. Üsna tihti võib näha olukorda, et S-juht võtab enda kanda palju ülesandeid, eesmärgiga kaitsta oma meeskonnaliikmeid keerukate ülesannete või liiga suure töökoormuse eest. Tema puhul ei ole tegemist usaldamatusest tuleneva delegeerimise probleemiga, vaid soovimatusega oma meeskonnale ebamugavusi valmistada.

Üldjuhul ei ole S-isiksusetüüpi juhid just tuntud kui head konstruktiivse tagasiside andjad, sest pelgavad vastasseise ja hea sisekliima kadumist meeskonnas. Oma meeskonda valivad nad samuti pigem inimesi, kes on rahuliku ja häid suhteid hindava loomuga. Sellest lähtuvalt on S-tüüpi juhtide üks arengukohti õppida väärtustama avatud ja otsekohest suhtlust ning vaadata eriarvamusi rohkem kui võimalust kasvuks ja mitte kui vältimist vajavat probleemi.

Stabiilne isiksusetüüp võib vältida vajalikke muutusi, mis võiksid häirida status quod ja meeskonnas stabiilsust (isegi kui muudatused on suuremas pildis kasulikud). See tähendab, et nad eelistavad tihti pigem kinni pidada tuttavatest ja turvalistest protsessidest ning ei pruugi olla nii avatud uuendustele või riskidele kui näiteks domineeriva ja mõjutava isiksusetüübiga juhid. See võib aga paraku pidurdada meeskonna või organisatsiooni kohanemisvõimet muutuvates oludes.

S-juhil tavaks väga palju kaasata meeskonda otsustamisse. Ta tahab, et kõigil oleks meeskonnas hea olla, kuulab kõigi arvamust ja otsib konsensust. Selline käitumine, koos sooviga vältida konflikte, võib viia olukordadeni, kus vajalikud otsused võtavad kaua aega või lükatakse ebamugavaid otsuseid edasi.

Kokkuvõttes sõltub S-isiksusetüüpi juhtide edu suuresti nende võimest kohanduda muutuvate oludega, koguda enesekindlust ning õppida ennast rohkem kehtestama.

Stabiilse isiksusetüübiga juhtide väljakutsed D-de juhtimisel

Hoolivus vs kiirus

S-juht, kes väärtustab põhjalikku planeerimist ning hoolivust ja meeskonnaliikmete heaolu (mis ka paratamatult vajab aega), võib pidada D-isiksusetüüpi tema kiirustava loomuse tõttu vähe hoolivaks või liialt tulemustele orienteerituks.

Arenemiskoht:

  • Arenda endas otsustuslikkust ja julgust tegutseda, eriti kui olukord seda nõuab.
  • Õpi kohanema olukordadega, kui on vaja teha otsuseid piiratud aja ja informatsiooni tingimustes.
  • Otsi rohkem tasakaalu põhjaliku planeerimise ning inimestega arvestamise ja kiirema otsustamise ning aktiivsema tegutsemise vahel.

Konsensus vs autoritaarsus

D-d on meeskonnas pigem autoritaarsema juhtimisstiili pooldajad, kuna see on otsustamise seisukohast kiirem. S-juht, kes eelistab otsustamisprotsessides kaasamist ja konsensusele jõudmist, võib D-de silmis paista ebakindla juhina, kellel on raskusi enda kehtestamisega. Samuti võib D tunda soovi ise domineerida ja juhtimises osaleda ning tekitada sellega võimuvõitluse juhi rolli pärast.

Arenemiskoht:

  • Vali, millises olukorras ning mil määral on kaasamine vajalik ja otstarbekas. Täiesti okei on ka teatud otsuseid üksi (ilma teistega nõu pidamata) vastu võtta.
  • Keskendu rohkem oma otsuste argumenteerimisele ja enesekehtestamisele, kartmata tunduda liiga jõuline.

Turvalisus vs risk

D on oma olemuselt oluliselt riskialtim, kui S-isiksusetüübiga juht, kelle jaoks on prioriteet meeskonnaliikmete (sh. enda) turvatunne. Seetõttu ta ei jaga D-isiksusetüübi soovi pea ees tegevusse või eesmärkide poole tormata.

Arenemiskoht:

  • Julge tulla enda mugavustsoonist välja ja rohkem kaalutletud riske võtta ning kiiremini tegutseda.
  • Riskide mittevõtmisel selgita ja argumenteeri julgelt oma otsust tuginedes analüüsile.

Toetav tagasiside vs kriitika

Stabiilne isiksusetüüp, kes eelistab pigem pakkuda toetavat ja vältida negatiivset tagasisidet, võib tajuda D-tüüpi inimesi meeskonnas liiga kriitilisena või konflikte tekitavana. Nimelt viimased väljendavad oma seisukohti üldjuhul väga otsekoheselt ja sageli võrdlemisi kriitiliselt (kuigi enamasti mitte pahatahtlikult).

Arenemiskoht:

  • Ära väldi vastasseise! Vahel on tuline diskussioon vajalik selleks, et õhk klaariks lüüa. Õpi taluma ebamugavustunnet, kui inimesed omavahel vaidlevad ning mitte sekkuma sooviga kiiresti rahu taastada.
  • Ära karda D-d korrale kutsuda, kui tema kriitika muutub isiklikuks või teiste tundeid haavavaks.
  • Kui D on otsekoheselt oma mõtted lauale ladunud, lase tal lisaks kriitikale ka lahendusi pakkuda.

Stabiilse isiksusetüübiga juhtide väljakutsed I-de juhtimisel

Keskendumine meeskonnale vs individuaalne tähelepanuvajadus

S-juht keskendub enamasti meeskonnale ja heale sisekliimale, kuid I-isiksusetüüp soovib rohkem olla tähelepanu keskpunktis ja püüab sotsiaalset heakskiitu. Nad vajavad palju tunnustust ja tagasisidet, mis võib olla vastuolus S-juhi tagasihoidlikuma lähenemisviisiga ja S-i jaoks võib muutuda selline tähelepanuvajadus koormavaks.

Arengukoht:

  • Pööra rohkem tähelepanu sellele, et kõik meeskonnaliikmed saavad aruteludes sõna ning vajadusel ohjelda I-d tema monoloogides (ilma teda otseselt kritiseerimata).
  • Enneta teadlikult I-de tunnustamisvajadust, et nad ei tunneks nii suurt soovi seda ise erinevates olukordades oma käitumisega „nõuda“.

Tuttavad protsessid vs uued ideed

S-juhti, kes eelistab stabiilsust ja kindlust, mida annavad juba toimivad protsessid ja hästi läbimõeldud plaanid, võib häirida I-de pidev ideede genereerimine ja soov uusi lähenemisi katsetada.

Arengukoht:

  • Hoia avatud meelt erinevate ideede katsetamisele ja proovimisele, ilma et neis vigu otsida ning keskenduda sellele, miks neid teha ei saa (mõned võivad neist väga kasulikud olla).
  • Arvesta, et D ja I-isiksusetüüp vajavad rohkem paindlikkust ja vaheldust, et säilitada motivatsiooni.
  • Vajadusel leppige kokku teemad, valdkonnad või piirid, kus uuendused on oodatud ning kus on teadlik otsus hoida olemasolevat olukorda.

Rahulikkus vs emotsionaalsus

I-isiksusetüübid võivad oma emotsionaalse ja ekspressiivse väljendusviisiga olla liiga intensiivsed S-juhile, kes hindab rahulikkust.

Arengukohad:

  • Harju mõttega, et (tugevate) emotsioonide väljanäitamine on okei ning neid ei pea kartma.
  • Käsitle emotsionaalseid olukordi rahulikult ja toetavalt, luues keskkonna, kus kõik saavad end vabalt väljendada.
  • Arenda oskusi, et kohanduda I-isiksusetüübi avatusele.
  • Ära karda paluda viisakalt mõnda I-d natuke tagasi tõmmata, kui teda on „liiga palju“.

Kohusetunne vs vabadus

Stabiilne juht väärtustab inimeste vastutustunnet ja kohustuste täitmist. Tema jaoks võib tunduda mõistetamatu ja ebakompetentne I-de kalduvus eirata kokkuleppeid ja vältida või edasi lükata kohustusi, mis tunduvad ebameeldivad.

Arengukoht:

  • Vahel on vaja kontrollida, et ülesanded ikka tehtud saavad ja vajadusel motiveerida I-sid tegema ja lõpuni viima ka neid ülesandeid, mis ei ole lõpuni meeldivad.
  • Keskendu omavaheliste tähtaegade kokkuleppimisele, jättes „päris“ tähtaja saabumiseni varuaega.

 

Stabiilse isiksusetüübiga juhtide väljakutsed teiste S-de juhtimisel

Enesekehtestamine vs leplikkus

S-isiksusetüüpi juhid võivad olla liiga leplikud ja jätta oma vajadused teiste omadest tagaplaanile. See võib tähendada, et nad ei suuda seada piire, öelda “ei”, võtavad enda kanda liiga palju ülesandeid või lepivad enda jaoks häirivate olukordade või probleemidega.

Arengukoht:

  • Kasvatada enesekindlust ja enesekehtestamise oskust väljendades rohkem oma arvamust ja ka vajadusi.
  • Harju ülesandeid delegeerima vastavalt inimeste tugevustele (see aitab vältida ülekoormust ja tagada meeskonna tasakaalustatud panus).

Diskussioon vs konflikt

S-tüüpi inimesed kipuvad olema liiga rahumeelsed, mistõttu meeskondades, kus on palju S-isiksusetüübiga inimesi välditakse eriarvamusi, kriitikat ja vastuolusid. See võib viia grupimõtlemiseni, kus oma arvamust või ootusi ei väljendata, kellegi ideid ei taheta kahtluse alla seada või ei soovita konkureeriva ideega välja tulla. See omakorda võib takistada meeskonna arengut, uuendusi ja probleemide lahendamist. 

Arengukoht:

  • Harju ise ja harjuta ka teisi mõttega, et arutelu ei tähenda kindlasti konflikti.
  • Julgusta rohkem elutervet ja konstruktiivset diskussiooni, kus eriarvamused on teretulnud.

Paindlikkus vs konservatiivsus

S-isiksusetüüpi inimesed on pigem konservatiivsed ja ettevaatlikud muutuste suhtes. Nad vajavad aega, et kohaneda uute olukordade ja ootustega. See tendents võib tähendada, et meeskonnana ei suudeta olla piisavalt paindlikud ja loovad.

Arengukoht:

  • Õpi vaatama ning kommunikeerima muutuseid kui positiivseid võimalusi, mitte ohte (isegi kui endal on kahtluseid).
  • Julgusta meeskonnaliikmeid rohkem eksperimenteerima (ja eksima) ning toeta neid muutustega kohanemisel.

Juhised vs passiivsus

S-isiksusetüübiga meeskonnaliikmed on oma olemuselt sageli võrdlemisi passiivsed. Nad pigem ootavad juhilt juhendamist, nõuandeid ja tuge ning nad ei ole väga altid võtma initsiatiivi ja vastutust. Samal ajal ei ole S-tüüpi juhid ise ka sellised, kes läheksid korraldusi andma või „käskima“.

Arengukoht:

  • Harju mõttega, et selgete õpetamine, juhiste andmine ja tegevuste kokkuleppimine ei ole käsutamine, vaid aitab kaasa S-isiksusetüüpi meeskonnaliikmete turvatunde kasvatamisele.
  • Pööra tähelepanu S-tüüpi meeskonnaliikmete enesekindlusele ja seeläbi iseseisvuse järk-järgult kasvatamisele (ära võta liiga palju asju enda kanda).

 

Stabiilse isiksusetüübiga juhtide väljakutsed C-de juhtimisel

Suhted vs detailid

S-juht on üldiselt tundlik meeskonna üldise heaolu ja sotsiaalsete suhete suhtes, samal ajal kui C-isiksusetüüp eelistab keskenduda ülesande täitmise kvaliteedile ja sellega seotud detailidele, unustades vahel oma nõudlikkuse juures teistega arvestamise.

Arengukoht:

  • Nõudlikkus ei ole halb omadus, kuid tuleb leida tasakaal meeskonnaliikmete soovide ja tunnetega arvestamise ning enda nõudlikkuse vahel.
  • Rahulda C-isiksusetüüpi meeskonnaliikmete vajadust faktide ja detailide järele, andes neile rohkelt informatsiooni, selgitusi ja põhjendusi.

Sotsiaalne lähedus vs distants

S-juht soovib üldjuhul, et meeskonnaliikmete vahel oleksid lähedased ja soojad suhted ning harmooniline sisekliima. Paraku ta tunneb, et tal on seda raske saavutada, kui C-isiksusetüüp hoiab distantsi ja on meeskonnas pigem reserveeritud (mis võib paista külmuse, eemalolevuse või ükskõiksusena).

Arengukoht:

  • Aktsepteeri, kui C-d ei soovi meeskonnategevustes alati panustada või kaasa lüüa (neid ennast see kindlasti ei häiri).
  • Anna C-dele meeskonnas rohkem ruumi, privaatsust ja aega ning võimalda neil töötada rohkem individuaalselt (neile see meeldib).

Tunnetega arvestamine vs taktitundetus

S-juhid on üldiselt üsnagi hästi kalibreeritud tajuma ebakõlasid meeskonna dünaamikas ja inimeste emotsioonides ning nende jaoks võib tunduda C-isiksusetüüpi inimeste kriitilisus taktitundetusena, põhjalikkus norimisena ja oma seisukohtade faktidega õigustamine ründavana.

Arengukoht:

  • Ära võta C-de suhtlusstiili isiklikult – nende jaoks on faktid lihtsalt tähtsuselt esimesel kohal ja keskendu teadmisele, et nende kriitilisus ei ole isiklik, vaid sisuline ja tööalane.
  • Harjuta ennast mõttega, et eriarvamused ja tähelepanu detailidele on kvaliteedile kasulikud.

Kokkuvõttes võib öelda, et S-juhid on väga soojad ja sõbralikud inimesed ning juhina hoolivad oma meeskonnast väga. Usutavasti leidsid S-juhtidest lugejad siit mõtteid, kuidas ennast juhi rollis edasi arendada ning veelgi paremaks saada.

Kui tekkis huvi, millise isiksusetüübiga Sul endal kõige rohkem ühiseid jooni on, siis inglise keelse esmase DISC testi saad teha siin

Samas artiklite sarjas oleme kirjutanud ka D ehk domineeriva isiksusetüübi, I ehk mõjutava isiksusetüübi ja C ehk analüütilise isiksusetüübi teemal. 


Seotud teenused:

Seotud Postitused