domineeriv isiksusetüüp, DISC, isiksusetest
Hanna Jõgi
29 nov. 2023

Erinevat isiksusetüüpi juhtide väljakutsed – domineeriv isiksusetüüp

 

Ükski isiksusetüüp ei ole hea või halb, vaid neil on oma tugevused ja mõningad väljakutsed ning hea meeskonnatöö huvides tasub nii ennast kui oma kolleege tundma õppida.

Järgnevates artiklite seerias teeme ülevaate nendest neljast isiksusetüübist ning sellest, millised on peamised omadused ja enamlevinud väljakutsed lähtuvalt juhi domineerivast isiksusetüübist ja meeskonnaliikmete tüüpidest lähtudes.


D – domineeriv isiksusetüüp (punane)

Domineeriv isiksusetüüp, keda sageli kutsutakse ka punaseks, on üsna jõuline ja eesmärkidele keskendunud ning väga tihti peetakse neid loomulike juhiomadustega inimesteks. Nad ootavad, et meeskonnaliikmed oleksid iseseisvad ning aktiivsed ja suhtleksid otsekoheselt, tegutseksid kiiresti, peaksid silmas eesmärke ning ei oleks liialt tundlikud.

Ta eelistab oma meeskonda valida inimesi, kes suudavad kiiresti reageerida, kelle jaoks on tulemused ja eesmärgid olulised ning kes on proaktiivsed ja võtavad initsiatiivi.

Kuigi domineeriva isiksusetüübi eeliseks on juba tema loomulikud juhiomadused, ei tähenda see seda, et ta ei peaks oma juhtimisoskuste arendamisele tähelepanu pöörama. Tõeliselt edukaks saab siis, kui õppida kohandama ennast vastavalt olukordadele ja erinevatele inimestele.

Kuna D-l on alati oma arvamus ja nad on oma olemuselt kiired, siis nad sageli ütlevad oma seisukoha välja viisil, mis teistele tundub kohati liiga jõuline ja lõplik. Isegi kui punane D sooviks hoopis argumenteeritud diskussiooni, siis tema väljendusviis võib mõjuda selliselt, et meeskonnaliikmed ei julge või ei taha oma mõtetega välja tulla.

Kuna ta on sageli väga keskendunud eesmärkidele, siis ei pööra ta sageli just liiga palju tähelepanu sellele, kuidas inimesed ennast meeskonnas või oma töös tunnevad. Olukordades, kus D-tüüpi juht ei arvesta meeskonnaga oluliste otsuste langetamisel või unustab neid kiire tempo juures kaasata, tunnevad meeskonnaliikmed tihti, et nende arvamus ei ole oluline ja nendest ei sõltu midagi.

 

Domineeriva juhi väljakutsed teiste D-de juhtimisel

Koostöö vs võimuvõitlus

Domineeriv isiksusetüüp on tihti võistlusele ja võitmisele orienteeritud. Kui D-juhi meeskonnas on veel D-isiksusetüüpe, siis võib tekkida vajadus vältida võimalikku võimuvõitlust.

Arengukoht:

  • Keskendu ühiste kokkulepitud eesmärkide ja selgete võimu- ja vastutusepiiride seadmisele.

Kontroll vs iseseisvus

D-tüüpi inimesed on meeskonnas võrdlemisi jõulised ning soovivad iseseisvust ja vastutust ning oma arvamust avaldada, mis ei pruugi sobida juhile, kellel endal on enamasti väga selge nägemus, kuidas asjad peaksid käima.

Arengukoht:

  • Anna teistele D-tüüpi inimestele meeskonnas ruumi iseseisvateks otsusteks ja julgusta nende algatusvõimet (isegi kui Sa kõigi nende ideedega nõus ei ole).

Domineeriva juhi väljakutsed I-de juhtimisel

Kiire tempo vs tähelepanuvajadus

Punane juht, kes eelistab kiiret tempot ja keskendumist eesmärkidele, võib leida I-isiksusetüüpi meeskonnaliikme tähelepanuvajaduse ja suhtlemisvajaduse liialt aeganõudva olevat.

Arengukoht:

  • Pööra teadlikku tähelepanu ka väikeste tunnustamistväärt käitumise märkamisele ja esile toomisele
  • Ära alahinda small-talki ja komplimentide mõju I-inimeste motivatsioonile

Otsekohesus vs konfliktide vältimine

D-juht, kes on otsekohene ja otsustuskindel ning eelistab konflikti kiirest lahendada, võib pidada I-isiksusetüübi üldjuhul konflikte vältivat lähenemist arengut pidurdavaks või liiga pehmeks, samas kui I soovib lihtsalt hoida positiivset meeleolu.

Arengukoht:

  • Ära prahvata oma esimest mõtet kohe välja, vaid mõtle, kas iga kriitiline mõte või tagasiside on väärt tekkivaid pingeid ja langevat motivatsiooni.
  • Arenda tundlikkust konfliktidega tegelemisel, julgustades avatud arutelusid ja kaasates inimesi konstruktiivsesse konflikti lahendamisse.

Kriitika vs tundlikkus tagasisidele

I on motiveeritud pigem positiivsest tagasisidest ja tunnustusest, kuid D-juht võib olla sageli otsekoheselt kriitiline ja (tahtmatult) riivata I-isiksusetüübi tundlikkust.

Arengukoht:

  • Arenda oskust anda konstruktiivset tagasisidet empaatilisel ja toetaval viisil, ilma et see vähendaks inimeste motivatsiooni (vaid hoopis tõstaks seda).

 Asjalikkus vs positiivne meeleolu

D-juhti, kes on keskendunud eesmärkidele ja tulemustele, võib häirida I-isiksusetüübi rõõmsameelne ja lõbus lähenemine, ta võib seda pidada lausa ebasobivaks tõsise töötegemise juures.

Arengukoht:

  • Pööra tähelepanu sellele, et meeldivas ja heatujulises õhkkonnas saavutavad inimesed paremaid ja kiiremaid tulemusi.
  • Tuleta endale meelde, et oluline on aeg-ajalt ka niisama meeskonnaga koos lõbutseda ja hästi aega veeta, ilma et sellel oleks konkreetset eesmärki.

Domineeriva juhi väljakutsed S-de juhtimisel

Praktilisus vs tundlikkus

D-juht, kes väärtustab otsekohesust ja praktilist lähenemist, võib enda ratsionaalsest vaatepunktist lähtudes pidada S-isiksusetüübi tundlikkust mitteoluliseks ning S-i jaoks olulist inimestevahelist õhkkonda vähetähtsaks.

Arengukoht:

  • Pööra teadlikku tähelepanu meeskonna sisekliimale ja headele suhetele, sest see aitab saavutada soovitud eesmärke sageli kiiremini, kui pidev pingestatud tulemuste tagaajamine.

Otsekohesus vs konfliktsituatsioonide vältimine

Eesmärgiga hoida harmoonilisi suhteid, võib S-isiksusetüüp eelistada konflikte vältida, kuid D-juhi jaoks, kes on otsekohene ja otsustav, tundub selline käitumine tihti probleemidest kõrvalehiilimisena.

Arengukoht:

  • Arenda oskust tasakaalukalt ja pehmemalt vastuolusid välja tuua nii, et see ei tunduks ründavana ega paneks inimesi „lukku minema“ või olukorrast põgenema.

Individuaalne vs meeskonna fookus

Domineeriva isikusetüübiga juht, kes hindab individuaalset panust ja konkreetseid ning kiireid tulemusi, võib leida S-isiksusetüübi meeskonnakeskse lähenemise liiga aeglase või mittetulemusliku, kuigi tegelikult võib seal peituda sünergia ja paremad tulemused.

Arengukoht:

  • Panusta meeskonnaga ühiste eesmärkide seadmisse ning saavutamise planeerimisse. 
  • Pööra teadlikku tähelepanu ja tunnusta meeskonnatöö olulisust.

„Kui tahad minna kiiresti, siis mine üksi.
Kui tahad minna kaugele, siis mine koos meeskonnaga.“

Otsustamise kiirus vs protsess

D-juht, kes soovib kiireid ja jõulisi otsuseid, võib leida S-isiksusetüübi vajaduse kaasamise ja konsensuse otsimise järele liiga venivaks. Samas, soovides ennetada võimalikku vastutöötamist, tasub sellesse oluliste otsuste puhul aega investeerida.

Arengukoht:

  • Kaasa inimesi otsustusprotsessi, selgitades eriti S ja C tüüpi inimestele põhjalikult valikuid ja liikudes tempos, mis on neile mugav.
  • Mõtle otsustamise ja muutuste juhtimise protsess rohkem läbi ning võta arvesse, kui palju aega võivad erinevad osapooled vajada valikute kaalumiseks ja/või otsusega harjumiseks.

Domineeriva juhi väljakutsed C-de juhtimisel

Suur eesmärk vs liigsed üksikasjad

Domineeriva stiiliga juht, kes hoomab kiiresti suurt pilti ja eelistab  kohest tegutsemist, võib pidada C-isiksusetüübi liigset põhjalikkust ja detailidele keskendumist tüütuks (eriti kui see takistab soovitud tempoga edasi liikumast). Detailidele tähelepanu pööramine võib siiski ennetada riske ja aidata kaasa eesmärkide kiiremale saavutamisele.

Arengukoht:

  • Enne kui sisetunde pealt reageerid või otsustad, võta rohkem aega olukorra, andmete või võimalike poolt- ja vastuargumentide analüüsimisele.

Kiire vs aeglane otsustamine

D-juhis, kes üldjuhul otsustab muutuvas keskkonnas olukorrale pealevaadates kiiresti, tekitab C-isiksusetüübi aeglasem variantide analüüsimine ja kaalumine tihti kärsitust.

Arengukoht:

  • Õpi taltsutama oma tormakust. Võta paus ja süvene tehtud analüüsidesse enne otsustamist.
  • Väljenda tänu, et kellelgi on tahtmist niivõrd teemasse süveneda.

Riskide võtmine vs riskikartus

D-juht, kes on valmis võtma riske ja astuma kiireid samme, võib leida C-isiksusetüübi riskikartuse väljakutseks, eriti innovatsiooni ja muutuste kontekstis.

Arengukoht:

  • Vali hoolikamalt riske, mida otsustad võtta ning mõtle võimalikud ohud ja takistused põhjalikumalt läbi.

Kuigi julge hundi rind on rasvane,
siis võib see ka aeg-ajalt haavleid täis olla 😉

Paindlikkus vs jäikus muutustega kohanemisel

D-juht, kes otsib pidevat uuendusi ja parimaid lahendusi tulemusteni jõudmisel, võib pidada C-isiksusetüüpi inimesi jäigaks ja vastutöötavaks, sest üldjuhul ei armasta viimane muutuseid, mis ei ole tema arvates põhjalikult läbimõeldud ja argumenteeritud.

Arengukoht:

  • Õpi nägema C-isiksusetüübi arvukates küsimustes positiivset kavatsust kogu protsess põhjalikult läbi mõelda, et ennetada võimalikke tagasilööke.

Emotsioonid vs tundetus

D-juht, kes mõistab emotsionaalset intelligentsust juhtimise olulise osana (eriti meeskonna motiveerimise aspektis), võib leida C-isiksusetüübi reserveerituse (nii enda kui teiste) emotsioonide suhtes puhul parajaks pähkliks.

Arengukoht:

  • C-inimeste puhul keskendu faktidele ja protsessidele ning hoia reserveeritud ja asjalikku joont.

Kontroll vs. iseseisvus

D-juht soovib sageli kontrolli ja et asjad saaksid tehtud tema nägemuse järgi, samas kui C-tüüpi inimene hindab iseseisvust.

Arengukoht:

  • Võimalda C-tüüpi inimesele vabadust oma ülesannete täitmiseks, usaldades nende oskusi ja vastutustunnet.

Iga olukord ja inimene on erinev, kuid ilmselt märkab igaüks, et tal on rohkem või vähem omadusi ka domineerivast isiksusetüübist ja võisid leida, et aeg ajalt seisad ka Sina silmitsi sarnaste väljakutsetega. Kui tundsid end ära, siis loodetavasti leidsid siit mõtteid, mille osas ennast arendada või mida tulevikus oma käitumise juures tähele panna. 

Lisaks saad lugeda lähemalt I ehk mõjutava, S ehk stabiilse ja C ehk analüütiliste isiksusetüüpi juhtide tugevustest ning väljakutsetest.


Seotud teenused:

Seotud Postitused