Kompetentsimudeli kasutamine individuaalsetes vestlustes
Triin Paavo
30 märts 2021

Kompetentsimudeli kasutamine individuaalsetes vestlustes

Kompetentsimudel on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis võimaldab töötajal oma töös edukas olla. Kompetentsimudel on aluseks kõikidele personalijuhtimise etappidele, seega hästi ja põhjalikult koostatud mudel on väärtuslik tööriist nii personali planeerimisel, värbamisel, sisseelamisel, tulemuste juhtimisel, arendamisel kui ka motiveerimisel. Tänases teemakäsitluses keskendume sellele, kuidas kasutada ja kuidas mõjub töötajale kompetentsimudeli kasutamine individuaalsetes vestlustes.

Millest kompetentsimudel koosneb?

Kompetentsimudel koosneb erinevatest tasanditest ning see koostatakse iga ametikoha lõikes eraldi. On olemas baaskompetentsid, mis lähtuvad organisatsioonikultuurist, väärtustest ja üldistest eesmärkidest ning mis peavad olemas olema igal organisatsioonis töötaval inimesel. Lisaks sisaldab kompetentsimudel ametikohapõhiseid spetsiifilisi kompetentse. Need on erinevad iga ametikoha puhul ning kirjeldavad eelkõige teadmiste ja oskuste kogumit, mis edukaks töötulemuseks vajalikud on. 

Kui organisatsioonis on võimalik ametikohapõhine vertikaalne arengutrepp tulenevalt vastutusastmest ja tehnilistest teadmistest (näiteks inseneribüroodes), siis sisaldab kompetentsimudel ka erinevate spetsialiseerumistasemete kompetentse. See annab ülevaate, milliseid kompetentse on inimesel vaja, kui ta soovib oma valdkonnas liikuda ametiredelil astme võrra üles. Siit tuleneb ka kompetentsimudeli vajalikkus ja kasulikkus individuaalseid vestlusi läbi viies. 

Kompetentsimudeli kasutamine

Kompetentsimudel pakub head raamistikku töötaja arengu hindamisel. See tagab, et nii tööandjal kui töötajal on ühiselt arusaadav nimekiri kompetentsidest, mida antud ametikoha raames hinnatakse ning mis on seatud eduka töötulemuse mõõdupuuks. Seda võib võtta ka kui juhendit, kuidas olla edukas. Lastes töötajal enesereflektsiooni käigus hinnata ja analüüsida oma olemasolevaid kompetentse mudelis välja toodud kompetentsidega, selgub, kui suur on tema arenguruum jõudmaks eesmärgini. Sellest tulenevalt saab määrata  koolitusvajadused, millele järgneval perioodil keskenduda, et vähendada lõhet hetkekompetentside ja soovitud kompetentside vahel.

Samamoodi nagu kompetentsimudel võimaldab enesereflektsiooni käigus võrrelda oma oskusi-teadmisi-hoiakuid enda praeguse ametikoha omadega, võimaldab see ka võrrelda oma kompetentse võimaliku soovitud uue ametikoha nõutud kompetentsidega. Kui töötajal on soov organisatsioonisiseselt ametiredelil tõusta või ka horisontaalselt liikuda, saab ta läbi kompetentsimudeli hinnata, kas ja milliseid oskusi ta endas veel arendama peaks, et ta oleks sobiv kandidaat võimaliku uue ametikoha jaoks. 

Kompetentsimudel on hea töövahend ka töötajate motiveerimisel. Tihti ei märka inimene ise, kui palju ta on aja jooksul arenenud ning seetõttu võib ka motivatsiooni olla kergem kaduma. Kui aga on ees eelnevate perioodide enesereflektsiooni ja/või hindmaise tulemused, saab inimene väga selge võrdluse, millised kompetentsid olid tal olemas eelmisel perioodil ja millised kompetentsid ta on näiteks aasta jooksul juurde omandanud. See võimaldab tunda uhkust enda saavutatud arengu üle ning motiveerida ka järgneval perioodil teadlikult mõne kompetentsi arendamisse panustama. 

Järgnevalt mõned suunavad küsimused enesereflektsiooni jaoks.

  • Millistele kompetentsidele sa eelneval perioodil keskendunud oled?
  • Milliseid kompetentse on sinu töö/projektid sinus arendanud?
  • Millise kompetentsi osas tunned, et oled ise kõige rohkem arenenud?
  • Millisest kompetentsist oleks sul olnud kõige rohkem kasu selle projekti paremaks/efektiivsemaks elluviimiseks?
  • Millised on sinu arvates sinu ameti kõige olulisemad kompetentsid?
  • Skaalal 1-10 kuidas hindad seda kompetentsi enda juures? Mida teha, et see 2 palli tõuseks?
  • Milliste kompetentside osas tunned kõige rohkem koolitusvajadust?
  • Milliseid kompetentse sa sooviksid arendada?

Kompetentsimudeli kasutamine individuaalsetes vestlustes on hea tööriist igale juhile ning nagu eelnevalt lugesite, siis ka igale töötajale justnimelt läbi enesereflektsiooni võimaluste. Kui tunnete, et ka teie organisatsioonis oleks kompetentsimudelist kasu, siis võtke meiega ühendust, saame abiks olla kompetentsimudelite koostamisel.


Seotud teenused:

Seotud Postitused