tooandja soovitusindeks
Triin Paavo
6 juuni 2024

Tööandja soovitusindeks (eNPS) – mis see on ja mida sellega pihta hakata?

Tööandja soovitusindeks (eNPS) on hea mõõdik, mis võimaldab ettevõtetel hinnata töötajate rahulolu ja lojaalsust üsna lihtsa ning tõhusa meetodi abil. eNPS mõõdab, kui tõenäoliselt soovitaksid töötajad oma tööandjat teistele. See annab kiire ja kvantitatiivse ülevaate töötajate hetke meeleolust ning võib olla võimas tööriist organisatsiooni kultuuri ja tulemuslikkuse parandamiseks. Järgnevalt vaatame lähemalt, mis eNPS on, kuidas seda arvutada ning mida eNPS näitab ettevõtte ja selle töötajate kohta.

Mis see on ja kuidas seda arvutada?

Tööandja soovitusindeks (eNPS) on mõõdik, mis põhineb samal põhimõttel, kui kliendi soovitusindeks (NPS). eNPS mõõdab, kui tõenäoliselt soovitavad töötajad oma tööandjat teistele. Indeksi arvutamiseks esitatakse töötajatele üks lihtne küsimus: „Skaalal 0-10, kui tõenäoliselt soovitaksid oma tuttavale siia organisatsiooni tööle tulla?“. Skaala 0 tähendab “üldse mitte tõenäoliselt” ja 10 “väga tõenäoliselt”.

Tulemused jagunevad kolmeks kategooriaks:

  • Promootorid (need, kes vastasid „9“ või „10“) – Väga rahulolevad töötajad, kes soovitavad ettevõtet aktiivselt ning on ettevõtte „fännid“.
  • Passiivsed (need, kes vastasid „7“ või „8“) – Rahulolevad töötajad, kes ei ole aktiivsed soovitajad, kuid ka mitte negatiivsed.
  • Vastutöötajad (need, kes vastasid „6“ või vähem) – Töötajad, kes on rahulolematud ning tõenäoliselt kirjeldavad ettevõtet negatiivselt.

Soovitusindeksi väärtus leitakse nii, et promootorite osatähtsusest (%) lahutatakse vastutöötajate osatähtsus (%). Seega väärtus saab olla vahemikus –100 kuni +100.

eNPS=(%promootoreid)−(%vastutöötajaid)

Näiteks, kui 47% töötajatest on promootorid ja 25% vastutöötajad, siis eNPS on 22. Või teise näitena, kui 17% töötajatest on promootorid ja 42% on vastutöötajad, siis eNPS on -25. See lihtne valem annab kiire ülevaate töötajate üldisest rahulolust ja lojaalsusest.

Info kogumine

eNPS küsitlusi saab läbi viia nii eraldiseisvalt kui ka muude uuringute raames. Kui ettevõte on oma meeskonna seas läbi viimas üldist ja mahukamat tagasiside-uuringut, siis on lihtne selle raames muu hulgas küsida ka tööandja soovitusindeksit, mis võimaldab saada parema ja laiapõhjalisema ülevaate töötajate kogemustest ning tuvastada spetsiifilisi parendusvaldkondi. Kui vastavad taustandmed on kogutud, siis võimaldavad need lisaks segmenteerida tulemusi osakondade, töökohtade või tööstaaži lõikes. Uuringut saab läbi viia nii elektrooniliselt mõnes spetsiaalses uuringukeskkonnas või ka paberkandjal. Üldjuhul on mahukamad tagasiside-uuringud anonüümsed, mis tagab, et töötajad tunnevad end mugavalt ausalt vastates ning suurendab seeläbi andmete usaldusväärsust.

Teine võimalus on tööandja soovitusindeksit küsida perioodiliselt lühikeste pulsiuuringute kaudu. Parimate ja järjepidevate tulemuste saavutamiseks tuleks eNPS küsitlusi läbi viia regulaarselt, näiteks kvartali- või aastapõhiselt. See aitab jälgida aja jooksul toimunud trendide muutusi ja reageerida võimalikele probleemidele õigeaegselt. Regulaarne eNPS tulemuste analüüs ja sellele järgnevad parendustegevused võivad märkimisväärselt tugevdada töötajate ja tööandja vahelist sidet, luues lojaalse ning rahuloleva tööjõu.

Mida eNPS näitab ettevõtte ja selle töötajate kohta?

eNPS on justkui termomeeter, mis annab sulle teada, mis temperatuur meeskonnas parasjagu on. Tööandja soovitusindeks on tihedalt seotud töötajate lojaalsusega, kuna see mõõdab otseselt töötajate valmisolekut soovitada oma tööandjat teistele, mis on tugev indikaator nende rahulolust ja lojaalsusest. Üldjuhul organisatsioonides, kus eNPS on kõrge, on töötajate voolavus madalam ja ka tootlikkus kõrgem.

Kõrge eNPS tähendab, et töötajad on motiveeritud, rahulolevad ja valmis soovitama ettevõtet ka teistele. See viitab positiivsele tööõhkkonnale, headele juhtimispraktikatele ja töötajasõbralikule kultuurile.

Madal eNPS võib olla hoiatusmärk, et ettevõttes esineb probleeme, mis vajavad tähelepanu. Näiteks võivad probleemid hõlmata kehva juhtimist, ebapiisavat kommunikatsiooni, piiratud arenguvõimalusi või ebamugavat töökeskkonda. Oleme uuringuid läbi viies kohanud ka organisatsiooni, kus töötajate rahulolu oli võrdlemisi kõrge, kuid tööandja soovitusindeks vastukaaluks pigem madal eelkõige seetõttu, et organisatsiooni tegevusvaldkond on närviline ja ebamugav ning olemasolevad töötajad ei soovitaks seda töövaldkonda oma tuttavatele, kuna see ei sobi väga paljudele inimestele.

Mida selle teadmisega pihta hakata?

  • Analüüsi tulemusi põhjalikult. Kui on tegemist laiapõhjalisema tagasiside-uuringuga, siis on oluliselt rohkem infot, mille põhjal järeldusi teha. Vaata, millised vastused on kõige madalamad ja kõrgeimad ning keskendu vastutöötajate kommentaaridele, et mõista nende rahulolematuse põhjuseid. Näiteks võib madal eNPS osutada probleemidele töökeskkonnas, töökoormuses või hoopis kolleegide vahelistes suhetes.
  • Kaasake juhid ja töötajad. Arutage tulemusi nii juhtkonna kui ka töötajatega. Töötajate kaasamine lahenduste leidmisse aitab suurendada nende pühendumust ja motiveeritust. Näiteks võib töötajate kaasamine töötingimuste parandamise ideede genereerimisse aidata leida praktilisi ja tõhusaid lahendusi.
  • Loo konkreetne tegevuskava. Põhinedes saadud tagasisidele, koosta konkreetne tegevuskava. See võib hõlmata näiteks parendusi kommunikatsioonis, töökeskkonnas, koolitusvõimalustes või tunnustussüsteemides. Ettevõtted, kes rakendavad konkreetseid tegevussamme eNPS tulemuste ja üldise rahulolu parandamiseks, saavutavad tõenäolisemalt märkimisväärse tõusu töötajate rahulolus ja tootlikkuses.
  • Jälgi edusamme ja kohanda strateegiat. Korralda regulaarselt eNPS küsitlusi, et jälgida parenduste mõju ja teha vajadusel kohandusi. Näiteks kvartaalsed küsitlused võimaldavad kiiresti tuvastada, kas tehtud muudatused on positiivse mõju avaldanud või vajavad täiendavat tähelepanu.

Tööandja soovitusindeks (eNPS) on tõhus vahend, mis aitab ettevõtetel mõõta ja parandada töötajate rahulolu ja lojaalsust. Regulaarne eNPS küsitluste läbiviimine ja tulemuste põhjalik analüüs võib aidata tuvastada ja lahendada organisatsioonis esinevaid probleeme, mis omakorda parandab töötajakogemust ja organisatsiooni tulemuslikkust. Kasutades saadud teadmisi sihipäraselt, saavad ettevõtted luua tugevama ja positiivsema töökeskkonna, mis toetab nende pikaajalist edu.

Kui soovid ka oma organisatsiooni tööandja soovitusindeksit teada saada, siis võta meiega ühendust ning arutame läbi, kas mõistlik oleks kasutada pulsiuuringut või hoopis pikemat ja põhjalikumat tagasiside-uuringut.


 

Seotud teenused

 

Seotud Postitused